Planavimo dokumentai


 

 

                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                    Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro direktorės

                                                                                                                     2018 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V- 1

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

 (Savivaldybės administracijos, seniūnijos, biudžetinės įstaigos pavadinimas)

 

2017-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis 2004 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu Nr. IX-2395, Laižuvos kultūros centras savo veikloje vadovaujasi kultūros centro nuostatais, LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, kitais kultūros centro veiklą reglamentuojančiais LR biudžetinių įstaigų įstatymais, kitais LR įstatymais ir Vyriausybės nutarimais bei teisiniais aktais, Kultūros ministerijos norminiais aktais, Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras kultūrinę veiklą vykdo Laižuvos ir Mažeikių apylinkės seniūnijos teritorijoje. Bendradarbiauja su šių seniūnijų bendruomenėmis. Renginiai vyksta kultūros centrui priklausančiose vidaus patalpose Laižuvoje, Auksūdyje, Purvėnuose ir lauko estradose.

 

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO

 

         Įstaigoje 2017 metais patvirtini 9 etatai (direktorius-1 etatas, kultūrinės veiklos organizatorius-2 etatai, meno vadovas-1 etatas, buhalteris-0,5 etato, valytoja-1,5 etato, kūrikas-3 etatai(šildymo sezono metu), dirbo 9 darbuotojai.

   Savarankiškoms funkcijoms palaikyti 2017 metais gauta 72,329 Eur asignavimų. Projektinės lėšos

iš Savivaldybės administracijos sudarė 3980,00 Eur.

        2017 m. suorganizuotas 71 kultūrinis-pramoginis renginys mišriai auditorijai: valstybinių švenčių minėjimai, parodos, pramoginės muzikos koncertai, meno kolektyvų koncertai, sportinės varžybos, edukaciniai užsiėmimai, išvykos Lietuvoje ir užsienyje.

        2017 m. kultūros centre veikė 12 kolektyvų: liaudiškos muzikos kapela ,,Kikilis“, Laižuvos senjorų ansamblis ,,Laižuvos širdis“, Laižuvos moterų klubas, mėgėjų teatras, merginų duetas ,,Dvi Karolinos“, Auksodės senjorų ansamblis ,,Auksinė obelis“, Auksodės moterų ansamblis ,,Auksė“, Auksodės vaikų studija ,,Šypsena“, Purvėnų romansų ansamblis ,,Svaja“, Purvėnų jumoro trupė ,,Tarkos“, Purvėnų vaikų kolektyvas ,,Drugelis“, Purvėnų moterų klubas. Juos lankė 86 dalyviai. Kolektyvai su paruoštomis programomis dalyvavo vietiniuose renginiuose ir vyko svetur.

  Įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus kultūros veiklos ir sporto

 plėtros programos dalinai finansuoti projektai: ,,Oninių polka“, ,,Drauge su gėlėta vasara“, ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“, ,,Joninės“, kalėdiniai renginiai. Iš privačių rėmėjų gauta 150,00 Eur panaudota renginių organizavimui. Dalis renginių vyko bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis. 

 2017 metais organizuoti renginiai skirti tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius. Buvo puoselėjama

etninė kultūra, mėgėjų menas, pramoginė veikla. Buvo rūpinamasi tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

         Vyksta sėkmingas bendradarbiavimas su Laižuvos ir Mažeikių apylinkės seniūnijomis, vietos bendruomenėmis. Jų finansinė ir ūkinė pagalba suteikia didesnes galimybes įgyvendinant kultūrinius projektus. Palaikomas glaudus ryšys su Mažeikių ir aplinkinių rajonų kultūros centrais, Latvijos Respublikos Rūbos miestelio Dienos ir kultūros centrais. Vyksta koncertų ir programų mainai.

           Didelio susidomėjimo ir daug lankytojų sulaukė tradicinės šventės: ,,Oninių polka“, ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“, ,,Joninės“, taip pat profesionalių atlikėjų koncertai. 2017 metų veiklos planas buvo orientuotas į didesnį gyventojų įtraukimą į kultūros centro veiklą. Tai sėkmingai pavyko įgyvendinti: suburtas mėgėjų teatro kolektyvas, organizuoti dviračių žygiai, šiaurietiško ėjimo išvykos.

 

Pagrindiniai kultūros centro renginiai

 

              Sausio 6 d. Trijų Karalių šventė Laižuvos miestelyje.

              Vasario 2 d. Muzikos šventė ,,Pagruokem instrumentas“-Laižuva 2017.

              Vasario 15 d. Šventinis koncertas Laižuvoje.

              Vasario 22 d. Vakaronė-viktorina jaunimui Auksodėje.

              Vasario 24 d. Užgavėnės Auksodėje.

              Vasario 28 d. Užgavėnės Laižuvoje ir Purvėnuose.

               Kovo 4 d.- Kaziuko mugė Laižuvos kultūros centre.

               Kovo 5 d. Kaziuko mugė Auksodėje.

               Kovo 11 d. Paroda ,,Laižuva –fotografijose“, šaškių varžybos.

               Kovo 19 d.- Juozapinių jomarkas Purvėnuose.

               Balandžio 4 d. Tarptautinė Teatro diena.

               Balandžio 18, 22, 23 d. d. Atvelykio šventės Laižuvoje, Auksūdyje ir Purvėnuose.

               Gegužės 4 d. Koncertas Mamos dienai Laižuvoje ir Auksodėje.

               Gegužės 6 d. Mamyčių šventė Purvėnų kultūros namuose.

               Birželio 1 d. Vaikų gynimo diena Laižuvoje ir Purvėnuose.

               Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena Laižuvoje.

               Birželio 23 d. Joninės Laižuvoje.

               Liepos 1 d. Vasaros šventė ,,Drauge su gėlėta vasara“ Auksodėje.

               Liepos 8 d. Vasaros šventė ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“ Purvėnuose.

               Liepos 22 d. Liaudiškos muzikos festivalis ,,Oninių polka“ Laižuvoje.

               Rugsėjo 28 d. Dainuojamosios poezijos popietė A. Vienažindžiui prisiminti Laižuvoje.

               Spalio 4 d.- Senjorų popietė Auksodėje.

               Spalio 21 d. Derliaus šventė Purvėnuose.

               Spalio 27 d. Žibintų šventė Auksodėje.

               Spalio 28 d.- Derliaus šventė  - vakaronė Laižuvoje.

               Lapkričio 17 d. ,,Protų mūšis“ suaugusiems Auksodėje.

               Lapkričio 23 d. Vestuvinių muzikantų fiesta Laižuvoje.

               Gruodžio 1 d. Senjorų šventė Laižuvoje.

               Gruodžio 7, 9, 20 d. d. Kalėdinės eglutės įžiebimas ir Kalėdinė eglutė vaikams Laižuvoje,

                                                   Auksodėje, Purvėnuose.

                Gruodžio 13, 14, 19 d. d. ,,Sušildykim sielas“ Laižuvoje, Auksodėje.

                Gruodžio 16 d. Laižuvos kultūros centro Padėkos vakaras.                                                                       

 

          Siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus susidurta su problemomis: įgarsinimo aparatūros trūkumas, silpna techninė bazė. Vaikų bei jaunimo kultūrinio užimtumo, įtraukimo į kūrybinę veiklą stokai įtakos turi per menkas kultūros ir švietimo įstaigų bendradarbiavimas

Sudarant 2018 metų veiklos planuojamos veiklos, kurios būtų dar labiau orientuotos bendruomenės poreikiams tenkinti. Planuojama rengti teminius vakarus pritraukiant įvairaus amžiaus grupes. Siekiant gerinti organizuojamų renginių kokybę, pagal galimybes, planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją. Numatoma didinti profesionalaus meno renginių skaičių.

 

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANOVYKDYMAS

 

Prie-mo-nės

kod-as 

Priemonės pavadini-mas 

Veiklos pavadinimas 

Priemonės

atsakingi  vykdytojai 

Asignavimai 2017-tiesiems metams, Eur

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

 

Nukrypimų nuo plano paaiškinimai, priežastys,

dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos

Finansavimo šaltinis

Patvirtintas planas 

Panaudotos lėšos (kasinės) 

Įgyvendinimas,procentais

pavadinimas, mato vnt.

planuota reikšmė

faktinė reikšmė

Mažeikių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano

atitinkamos programos kodas ir pavadinimas

 

04 programa. Kultūros veiklos ir sporto veiklos programa

04010202

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

 

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

5(SFA)

66930

66835

99

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų skaičius

9

9

 

04010202

 

 

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

 

 

Kultūros centro veiklos programos kitos lėšos (ryšiai, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos)

Direktorė Laima Virkutienė,  vyresn.buhalterė Laimutė Rimkienė

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

5700

 

 

 

 

 

5494

 

 

 

 

 

96

 

 

 

 

 

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

 

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

04010202

 

 

 

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

 

 

 

Programai įgyvendinti reikalingos materialinės bazės atnaujinimas (turto įsigijimas)

 

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

 

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Įsigyta priemonė

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

0402

0202

 

 

 

 

 

Renginių kultūros įstaigose organizavimas

 

 

 

Projektų ir Kalėdinių renginių organizavimas

 

 

 

 

Direktorė Laima Virkutienė,

kultūrinės veiklos organizatorė Aušra Šeškienė

 

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

 

3980

 

 

 

 

 

 

3980

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Žiūrovų skaičius

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa

 

06010201

Bendri darbo reikalai, darbopolitikosformavimas

Viešųjų darbų programos vykdymas

Direktorė Laima Virkutienė, vyresn. buhalterė Laimutė Rimkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

08 programa. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa

 

0801

0101

Aplinkos kokybės gerinimas

Želdynų tvarkymas ir želdinių prie-žiūros priemonių įsigijimas

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Laima Virkutienė

 

 

                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                    Mažeikių rajono Laižuvos kultūros

                                                                                                                                    centro

                                                                                                                                    2018-04-13 direktorės įsakymu Nr. V- 3

 

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

(Savivaldybės  administracijos,seniūnijos,biudžetinės įstaigos pavadinimas)

 

2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2018-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
  2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-34, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2018 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2018 m. kovo 1 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-449 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinių veiklos planų rengimo grafiko 2018 metams patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos plano tikslai:

            3.1  tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

            3.2  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

            3.3  kurti menines programas;

            3.4  plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą;

            3.5  rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:

4.1.       sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

4.2.       organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

4.3.       organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

4.4.       rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

4.5.       kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

4.6.       sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

4.7.       tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.8.       kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

 

 

III.PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai


Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti asignavimai Eur.

Pavadinimas,mato vnt.

reikšmė

04  programa.Kultūros ir sporto plėtros programa

04-01-02-02

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

Direktorius

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų sk.

9

71500

Darbuotojų kvalifikacijos ir bendrosios kompetencijos augimas.

Direktorius, vyr. buhalteris

Keliama kvalifikacija, darbuotojų skaičius vnt.

 

300

 

 

Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Kitos paslaugos

 

               Kitos prekės

 

600

700

Atsiskaitymas už komunalines, ryšių paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

2

3

    700

  2800

Profesionalių ir kitų gastroliuojančių kolektyvų koncertų,spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Suorganizuotų profesionalų ir kt. gastraliuojančių kolektyvų koncertų,spektaklių vnt.

5

0,00

Kultūros centro gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai

Siūlomų naudotis teikiamų paslaugų skaičius, vnt.

6

0,00

Fesivalių, renginių, parodų, minėjimų, koncertų organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Laižuvos  kultūros centro parengtų renginių skaičius vnt.

30

0,00

Projektų rengimas

Direktorius

Laižuvos kultūros centro parengtų projektų skaičius

4

0,00

Edukacinių užsiėmimų, mokymų organizavimas

Direktorius,kultūrinės veiklos organizatorius

Suorganizuotų edukacinių užsiėmimų, mokymų dalis nuo visų renginių skaičius proc.

6

0,00

               

 

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Finansavimo šaltiniai

 

Skirti asignavimai 2018-tiesiems metams, Eur

Iš viso

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Ir sodrai

Savivaldybės biudžetas, iš jo:

 

 

 

 

5 (SFA)

76600

76600

71500

0,00

5 (SP)

300

300

0,00

0,00

Iš  viso

76900

76900

71500

0,00

Kiti šaltiniai, iš jo:

 

 

 

 

Iš  viso

0,00

0,00

0,00

0,00

 

                                         

                          V.PLANUOJAMI REZULTATAI

5. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2018-ųjų metų veiklos planas  padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti įstaigos tikslus ir uždavinius. Bus užtikrintas Savivaldybei priklausančio turto valdymas.

Planuojamos veiklos, kurios būtų dar labiau orientuotos bendruomenės poreikiams tenkinti. Planuojama rengti teminius vakarus pritraukiant įvairaus amžiaus grupes. Siekiant gerinti organizuojamų renginių kokybę, pagal galimybes, planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Bus sudarytos sąlygos kultūrinei ir meninei veiklai organizuoti, populiarinamos senosios kultūros tradicijos, papročiai, laiduojamas etninės kultūros prieinamumas. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvaus vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. Kultūros centro vykdoma veikla sudarys sąlygas profesionalaus meno sklaidai, tenkins sociokultūrinius bendruomenės poreikius, padės rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.

 

 

 

 

        Direktorė                                                                                                     Laima Virkutienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

    

 

 

Puslapis "Planavimo dokumentai" atnaujintas 2018-04-17