Planavimo dokumentai


 

 

 

                                                                                                                     PATVIRTINTA

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro direktorės

2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. V- 1

 

2018-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis 2004 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu Nr. IX-2395, Laižuvos kultūros centras savo veikloje vadovaujasi kultūros centro nuostatais, LR Konstitucija, LR civiliniu kodeksu, kitais kultūros centro veiklą reglamentuojančiais LR biudžetinių įstaigų įstatymais, kitais LR įstatymais ir Vyriausybės nutarimais bei teisiniais aktais, Kultūros ministerijos norminiais aktais, Mažeikių rajono Savivaldybės tarybos sprendimais, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais.

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras kultūrinę veiklą vykdo Laižuvos ir Mažeikių apylinkės seniūnijos teritorijoje. Bendradarbiauja su šių seniūnijų bendruomenėmis. Renginiai vyksta kultūros centrui priklausančiose vidaus patalpose Laižuvoje, Auksūdyje, Purvėnuose ir lauko estradose.

 

II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS TOBULINIMO

 

         Įstaigoje 2018 metais patvirtini 9 etatai (direktorius-1 etatas, kultūrinės veiklos organizatorius-2 etatai, meno vadovas-1 etatas, buhalteris-0,5 etato, valytoja-1,5 etato, kūrikas-3 etatai(šildymo sezono metu), dirbo 9 darbuotojai.

  Savarankiškoms funkcijoms palaikyti 2018 metais gauta 77857,00 Eur asignavimų. Projektinės lėšos

iš Savivaldybės administracijos sudarė 9200,00 Eur. Surinkta spec. lėšų 300,00 Eur.

        2018 m. suorganizuoti 63 kultūriniai-pramoginiai renginiai mišriai auditorijai: valstybinių švenčių minėjimai, parodos, pramoginės muzikos koncertai, meno kolektyvų koncertai, sportinės varžybos, edukaciniai užsiėmimai, išvykos Lietuvoje ir užsienyje.

        2018 m. kultūros centre veikė 12 kolektyvų: liaudiškos muzikos kapela ,,Kikilis“, Laižuvos senjorų ansamblis ,,Laižuvos širdis“, Laižuvos moterų klubas, Laižuvos mėgėjų teatras, instrumentinė grupė ,,Kadrai“, Auksūdžio senjorų ansamblis ,,Auksinė obelis“, Auksūdžio moterų ansamblis ,,Auksė“, Auksūdžio vaikų studija ,,Šypsena“, Purvėnų romansų ansamblis ,,Svaja“, Purvėnų humoro trupė ,,Tarkos“, Purvėnų vaikų kolektyvas ,,Drugelis“, Purvėnų moterų klubas. Juos lankė 84 dalyviai. Kolektyvai su paruoštomis programomis dalyvavo vietiniuose renginiuose ir aktyviai dalyvavo kultūrinėse išvykose svetur.

  Įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės Kultūros ir sporto skyriaus kultūros veiklos ir sporto

 plėtros programos dalinai finansuoti projektai: ,,Oninių polka“, ,,Drauge su gėlėta vasara“, ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“, ,,Joninės“, kalėdiniai renginiai. Dalis renginių vyko bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis. 

 2018 metais organizuoti renginiai skirti tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius. Buvo puoselėjama

etninė kultūra, mėgėjų menas, pramoginė veikla. Buvo rūpinamasi tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

        Vyksta sėkmingas bendradarbiavimas su Laižuvos ir Mažeikių apylinkės seniūnijomis, vietos bendruomenėmis. Jų finansinė ir ūkinė pagalba suteikia didesnes galimybes įgyvendinant kultūrinius projektus. Palaikomas glaudus ryšys su Mažeikių ir aplinkinių rajonų kultūros centrais, Latvijos Respublikos Rūbos miestelio Dienos ir kultūros centrais. Vyksta koncertų ir programų mainai.

           Didelio susidomėjimo ir daug lankytojų sulaukė tradicinės šventės: ,,Oninių polka“, ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“, ,,Joninės“, Mažeikių kultūros centro Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatro programa teatralizuotoje popietėje ,,Vienažindžio takais“, taip pat profesionalių atlikėjų koncertai.

           2018 metų veiklos planas buvo orientuotas į didesnį gyventojų įtraukimą į kultūros centro veiklą. Tai sėkmingai pavyko įgyvendinti: siekiant įtraukti kuo daugiau žmonių į kultūrinę veiklą ir populiarinti senąsias tradicijas organizuoti edukaciniai užsiėmimai, surengtos teminės vakaronės su kitomis bendruomenėmis.

Pagrindiniai kultūros centro renginiai

 

               Sausio 5 d. Trijų Karalių šventė Laižuvos miestelyje.

               Vasario 11 d. Užgavėnės Auksūdyje.

               Vasario 13 d. Užgavėnės Laižuvoje ir Purvėnuose.

               Vasario 14 d. Koncertas Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti.

               Vasario 15 d. Poezijos-dainų šventė,,100 posmų Lietuvai“.

               Vasario 15 d. Paroda ,,Mano Laižuva“

               Kovo 3 d.- Kaziuko mugė Laižuvos kultūros centre.

               Kovo 18 d.- Juozapinių jomarkas Purvėnuose.

               Balandžio 7 d. Atvelykio vakaronė Purvėnuose.

               Balandžio 8, 9 d. d. Atvelykio šventės Laižuvoje, Auksūdyje.

               Gegužės 4 d. Koncertas Mamos dienai Purvėnuose ir Auksūdyje.

               Gegužės 5 d. Motinos dienos koncertas. Spektaklis.

               Birželio 1 d. Vaikų gynimo diena Laižuvoje, Auksūdyje ir Purvėnuose.

               Birželio 14 d. Gedulo ir vilties diena Laižuvoje.

               Birželio 23 d. Joninės Laižuvoje.

               Liepos 6 d. Vasaros šventė ,,Drauge su gėlėta vasara“ Auksūdyje.

               Liepos 14 d. Vasaros šventė ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“ Purvėnuose.

               Liepos 28 d. Liaudiškos muzikos festivalis ,,Oninių polka“ Laižuvoje.

               Spalio 4 d.- Senjorų popietė Auksūdyje.

               Spalio 12 d. Teatralizuota popietė ,,Vienažindžio takais“.

               Spalio 21 d. Derliaus šventė Purvėnuose.

               Spalio 26 d.- Derliaus šventė  - vakaronė Laižuvoje.

               Spalio 27 d. Moliūgų šventė Auksūdyje.

               Lapkričio 9 d. Senjorų popietė Purvėnuose.

               Lapkričio 15 d. Vestuvinių muzikantų fiesta Laižuvoje.

               Lapkričio 16 d. ,,Protų mūšis“ suaugusiems Auksūdyje.

               Gruodžio 7 d. Senjorų šventė Laižuvoje.

               Gruodžio 7, 16, 23 d. d. Kalėdinės eglutės įžiebimas ir Kalėdinė eglutė vaikams Laižuvoje,

                                                   Auksūdyje, Purvėnuose.

                Gruodžio 14 d. Laižuvos kultūros centro Padėkos vakaras

                Gruodžio 16, 20, 23 d. d. ,,Sušildykim sielas“ Laižuvoje, Auksūdyje, Purvėnuose.

 

                Siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus susidurta su problemomis:

  • įgarsinimo aparatūros trūkumas, silpna techninė bazė;
  • brangios profesionalių kolektyvų programos;
  • neapmokamos kolektyvų kelionės vykdant kultūrinius mainus.

 

Sudarant 2019 metų veiklos planuojamos veiklos, kurios būtų dar labiau orientuotos į bendruomenės poreikių tenkinimą. Planuojama rengti teminius vakarus su aplinkinėmis bendruomenėmis ir Latvijos Respublikos Rūbos Dienos centru, pritraukiant įvairaus amžiaus grupes. Siekiant gerinti organizuojamų renginių kokybę, pagal galimybes, planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją.

 

III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANOVYKDYMAS

 

Prie-mo-nės

kod-as 

Priemonės pavadini-mas 

Veiklos pavadinimas 

Priemonės

atsakingi  vykdytojai 

Asignavimai 2017-tiesiems metams, Eur

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

 

Nukrypimų nuo plano paaiškinimai, priežastys,

dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos

Finansavimo šaltinis

Patvirtintas planas 

Panaudotos lėšos (kasinės) 

Įgyvendinimas,procentais

pavadinimas, mato vnt.

planuota reikšmė

faktinė reikšmė

Mažeikių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano

atitinkamos programos kodas ir pavadinimas

 

04 programa. Kultūros veiklos ir sporto veiklos programa

04010202

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

 

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

5(SFA)

73000

72972

100

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų skaičius

9

9

 

04010202

 

 

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

 

 

Kultūros centro veiklos programos kitos lėšos (ryšiai, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos)

Direktorė Laima Virkutienė,  vyresn.buhalterė Laimutė Rimkienė

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

5200

 

 

 

 

 

5184

 

 

 

 

 

    99

 

 

 

 

 

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

 

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

04010202

 

 

 

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

 

 

 

Programai įgyvendinti reikalingos materialinės bazės atnaujinimas (turto įsigijimas)

 

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

 

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

Įsigyta priemonė

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

0402

0202

 

 

 

 

 

Renginių kultūros įstaigose organizavimas

 

 

 

Projektų ir Kalėdinių renginių organizavimas

 

 

 

 

Direktorė Laima Virkutienė,

kultūrinės veiklos organizatorė Aušra Šeškienė

 

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

 

9200

 

 

 

 

 

 

9200

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Žiūrovų skaičius

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa

 

06010201

Bendri darbo reikalai, darbopolitikosformavimas

Viešųjų darbų programos vykdymas

Direktorė Laima Virkutienė, vyresn. buhalterė Laimutė Rimkienė

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

 

08 programa. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa

 

0801

0101

Aplinkos kokybės gerinimas

Želdynų tvarkymas ir želdinių prie-žiūros priemonių įsigijimas

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Direktorė                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Laima Virkutienė

 

 

 

 

                                                                                              PATVIRTINTA

                                                                                              Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro

                                                                                              2019-04-26 direktorės įsakymu Nr. V-2

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

(Savivaldybės  administracijos,seniūnijos,biudžetinės įstaigos pavadinimas)

 

2019-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2019-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
  2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-34, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2019 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2018-02-28 Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-390 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinių veiklos planų rengimo grafiko 2019 metams patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2019-ųjų metų veiklos plano tikslai:

            3.1  tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

            3.2  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

            3.3  kurti menines programas;

            3.4  plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą;

            3.5  rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2019-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:

4.1.      sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

4.2.      organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

4.3.      organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

4.4.      rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

4.5.      kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

4.6.      sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

4.7.      tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.8.      kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

 

III.PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai


Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti asignavimai Eur.

Pavadinimas,mato vnt.

reikšmė

04  programa.Kultūros ir sporto plėtros programa

04-01-02-02

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

Direktorius

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų sk.

9

77600

Darbuotojų kvalifikacijos ir bendrosios kompetencijos augimas.

Direktorius, vyr. buhalteris

Keliama kvalifikacija, darbuotojų skaičius vnt.

 

300

 

 

Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Kitos paslaugos

 

               Kitos prekės

 

700

500

Atsiskaitymas už komunalines, ryšių paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

2

3

    600

 3300

Profesionalių ir kitų gastroliuojančių kolektyvų koncertų,spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Suorganizuotų profesionalų ir kt. gastraliuojančių kolektyvų koncertų,spektaklių vnt.

5

0,00

Kultūros centro gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai

Siūlomų naudotis teikiamų paslaugų skaičius, vnt.

6

0,00

Fesivalių, renginių, parodų, minėjimų, koncertų organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Laižuvos  kultūros centro parengtų renginių skaičius vnt.

30

0,00

Projektų rengimas

Direktorius

Laižuvos kultūros centro parengtų projektų skaičius

4

0,00

Edukacinių užsiėmimų, mokymų organizavimas

Direktorius,kultūrinės veiklos organizatorius

Suorganizuotų edukacinių užsiėmimų, mokymų dalis nuo visų renginių skaičius proc.

6

0,00

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Finansavimo šaltiniai

 

Skirti asignavimai 2019-tiesiems metams, Eur

Iš viso

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Ir sodrai

Savivaldybės biudžetas, iš jo:

 

 

 

 

5 (SFA)

83000

83000

77600

0,00

5 (SP)

400

400

0,00

0,00

Iš  viso

83400

83400

77600

0,00

Kiti šaltiniai, iš jo:

 

 

 

 

Iš  viso

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

                                         

                          V.PLANUOJAMI REZULTATAI

5. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2019-ųjų metų veiklos planas  padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2018–2020-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti įstaigos tikslus ir uždavinius. Bus užtikrintas Savivaldybei priklausančio turto valdymas.

Planuojamos veiklos, kurios būtų dar labiau orientuotos bendruomenės poreikiams tenkinti. Planuojama rengti teminius vakarus pritraukiant įvairaus amžiaus grupes. Siekiant gerinti organizuojamų renginių kokybę, pagal galimybes, planuojama kelti darbuotojų kvalifikaciją.

Bus sudarytos sąlygos kultūrinei ir meninei veiklai organizuoti, populiarinamos senosios kultūros tradicijos, papročiai, laiduojamas etninės kultūros prieinamumas. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvaus vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. Kultūros centro vykdoma veikla sudarys sąlygas profesionalaus meno sklaidai, tenkins sociokultūrinius bendruomenės poreikius, padės rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.

 

 

 

 

        Direktorė                                                                                                                          Laima Virkutienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

_______________________

 

    

Puslapis "Planavimo dokumentai" atnaujintas 2019-05-07