Planavimo dokumentai


 

                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                                                                    Mažeikių rajono Laižuvos kultūros

                                                                                                                                    centro

                                                                                                                                    2017-04-19 direktorės įsakymu Nr. V- 8

 

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

(Savivaldybės  administracijos,seniūnijos,biudžetinės įstaigos pavadinimas)

 

2017-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
  2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-32, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2017 m. kovo 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-383 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos plano tikslai:

            3.1  tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

            3.2  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

            3.3  kurti menines programas;

            3.4  plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą;

            3.5  rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

 

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:

4.1. sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

4.2. organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

4.3. organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

4.4. rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

4.5. kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

4.6. sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

4.7. tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.8. kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

III.PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai


Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti asignavimai Eur.

Pavadinimas, mato vnt.

reikšmė

04  programa. Kultūros ir sporto plėtros programa

04-01-02-02

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

Direktorius

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų sk.

9

65500

Darbuotojų kvalifikacijos ir bendrosios kompetencijos augimas.

Direktorius, vyr. buhalteris

Keliama kvalifikacija, darbuotojų skaičius vnt.

 

300

 

 

Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Kitos paslaugos

 

               Kitos prekės

 

 800

900

Atsiskaitymas už komunalines, ryšių paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

1

3

    500

3200

Profesionalių ir kitų gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Suorganizuotų profesionalų ir kt. gastraliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių vnt.

5

0,00

Kultūros centro gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai

Siūlomų naudotis teikiamų paslaugų skaičius, vnt.

6

0,00

Fesivalių, renginių, parodų, minėjimų, koncertų organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Laižuvos  kultūros centro parengtų renginių skaičius vnt.

30

0,00

Projektų rengimas

Direktorius

Laižuvos kultūros centro parengtų projektų skaičius

3

0,00

Edukacinių užsiėmimų, mokymų organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatorius

Suorganizuotų edukacinių užsiėmimų, mokymų dalis nuo visų renginių skaičius proc.

6

0,00

               

 

                                                                     IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Finansavimo šaltiniai

 

Skirti asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur

Iš viso

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės biudžetas, iš jo:

 

 

 

 

5 (SFA)

71200

71200

65500

0,00

5 (SP)

300

300

0,00

0,00

Iš  viso

71500

71500

65500

0,00

Kiti šaltiniai, iš jo:

 

 

 

 

Iš  viso

0,00

0,00

0,00

0,00

 

                                                                 V.PLANUOJAMI REZULTATAI

5. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos planas  padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti įstaigos tikslus ir uždavinius. Bus užtikrintas Savivaldybei priklausančio turto valdymas.

Bus sudarytos sąlygos kultūrinei ir meninei veiklai organizuoti, populiarinamos senosios kultūros tradicijos, papročiai, laiduojamas etninės kultūros prieinamumas. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvaus vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. Kultūros centro vykdoma veikla sudarys sąlygas profesionalaus meno sklaidai, tenkins sociokultūrinius bendruomenės poreikius, padės rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.

 

 

 

 

        Direktorė                                                                                                    Laima Virkutienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                https://drive.google.com/file/d/0B-q0lNhvF4TCTlpLSEZmMHBpSl9RSFRRdTRvWGhWaVNiS04w/view?usp=sharing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Puslapis "Planavimo dokumentai" atnaujintas 2017-12-03