Vadovų darbotvarkės


 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRO

DIREKTORĖS LAIMOS VIRKUTIENĖS

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

Metinės užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1 Stiprinti darbuotojų komandinį darbą ir įstaigos bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, organizacijomis

Organizuoti darbuotojų susirinkimus, išvykas, skatinti organizuoti bendrus renginius su kitomis įstaigomis, organizacijomis.

                Visus metus.

Darbuotojų išvykos, suorganizuoti bendri renginiai su kitomis įstaigomis, organizacijomis.

 2.2. Kultūrinių renginių įvairovė

Skatinti gyventojų susidomėjimą ir dalyvavimą organizuojamuose renginiuose.

Visus metus.

Surengti teminiai vakarai, poezijos popietės.

2.3. Įgyvendinti projektą ,,Kartu mums smagu“

Skatinti bendruomeniškumą.

.II pusmetis.

Suorganizuota bendra jungtinė vakaronė su Bugenių, Ruzgų, Krakių kaimo bendruomenėmis.

2.4 Surengti renginių ciklą, skirtą vaikams.

Įtraukti į aktyvią veiklą vaikus, organizuojant edukacinius užsiėmimus, konkursus, lavinamąsias popietes.

Visus metus.

Suorganizuoti edukaciniai užsiėmimai, popietės.

2.5 Informacijos sklaida

Prieinama ir tiksli informacija visuomenei apie įstaigos veiklą.                  

 

Visus metus skelbta informacija įstaigos svetainėje, socialiniuose tinkluose, vietos spaudoje.

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui): žmogiškieji faktoriai, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas, lėšų trūkumas. 

 

 

 

 

 

 

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras

                     ___________________________________________________________

(biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

Direktorė Laima Virkutienė

                     __________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2018-01-12

(data)

Laižuva

(sudarymo vieta)

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)   

Eil.

Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

Užtikrinti kultūros centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą

Kultūrinių renginių įvairovė, etninės kultūros puoselėjimas

Įgyvendintas kultūros centro veiklos planas.

2.

Plėtoti edukacinę veiklą

Suburti kuo daugiau žmonių edukacinei veiklai

Surengti 5 edukaciniai renginiai.

3.

Užtikrinti mėgėjų meno sklaidą bendruomenėse

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai rajono bendruomenėse

Kiekvieno kolektyvo išvyka su programa į rajono kultūros centrų, bendruomenių organizuojamus renginius.

4.

Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai

Siekti supažindinti gyventojus su profesionaliąja fotografija

Surengtos profesionalios fotografijos parodos.

5.

Išlaikyti aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų tęstinumą

1. Rengti dviračių žygius

2. Organizuoti šiaurietiško ėjimo išvykas

Surengti 2 dviračių žygiai, 3 šiaurietiško ėjimo išvykos.

 

 

 

 

VISOS UŽDUOTYS BUS ĮGYVENDINAMOS IŠ ĮSTAIGAI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ

 


 

 

 

Direktorė                                                                                                          Laima Virkutienė

Puslapis "Vadovų darbotvarkės" atnaujintas 2019-09-17