Vadovų darbotvarkės


 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRO

DIREKTORĖS LAIMOS VIRKUTIENĖS

2020 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Metinės užduotys (toliau – užduotys)

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai (kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

2.1. Užtikrinti kokybišką ir efektyvią kultūros centro veiklą.

 

Parengti anketą, atlikti gyventojų apklausą apie kultūros centro veiklos efektyvumą.

    Visus metus.

Apklausti 150 respondentų iki gruodžio 31 d. Apklausos rezultatai, išvados ir pasiūlymai pateikti kultūros centro tarybai, bendruomenei.

.

 2.2. Užtikrinti mėgėjų meno sklaidą rajono bendruomenėse.

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai rajono bendruomenėse.

 

Visus metus.

Kiekvieno kolektyvo išvyka su programa į rajono kultūros centrų, bendruomenių organizuojamus renginius.

2.3. Ieškoti naujų veiklos formų.

Siekti pritraukti daugiau lankytojų. Suorganizuoti chorų šventę.

II pusmetis.

Įvykęs renginys Chorų šventė-,,Vienažindžio liepai pamojus“.

2.4. Tęsti bendradarbiavimą su vietos seniūnijomis,  bendruomenėmis, bibliotekomis. Sudaryti bendrą renginių planą.

Siekiama užtikrinti efektyvią kultūros centro kultūrinę ir ūkinę veiklą.

Visus metus.

Suorganizuoti bendri renginiai su bendruomenėmis.

 

3. Rizika, kuriai esant nustatytos užduotys gali būti neįvykdytos (aplinkybės, kurios gali turėti neigiamos įtakos šių užduočių įvykdymui): žmogiškieji faktoriai, trečiųjų šalių įsipareigojimų nevykdymas, lėšų trūkumas. 

 

 

 

 

 

 

METINĖS VEIKLOS UŽDUOTYS

 

Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras

                     ___________________________________________________________

(biudžetinės įstaigos pavadinimas) 

Direktorė Laima Virkutienė

                     __________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

VEIKLOS VERTINIMO IŠVADA

2018-01-12

(data)

Laižuva

(sudarymo vieta)

 

EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS (nustatomos ne mažiau 3 ir ne daugiau kaip 6 užduotys)   

Eil.

Nr.

Metinės veiklos užduotys

Siektini rezultatai

Nustatyti rezultatų vertinimo rodikliai

(kiekybiniai, kokybiniai, laiko ir kiti rodikliai, kuriais vadovaudamasis tiesioginis darbuotojo vadovas vertins, ar nustatytos užduotys yra įvykdytos)

1.

Užtikrinti kultūros centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą

Kultūrinių renginių įvairovė, etninės kultūros puoselėjimas

Įgyvendintas kultūros centro veiklos planas.

2.

Plėtoti edukacinę veiklą

Suburti kuo daugiau žmonių edukacinei veiklai

Surengti 5 edukaciniai renginiai.

3.

Užtikrinti mėgėjų meno sklaidą bendruomenėse

Mėgėjų meno kolektyvų koncertai rajono bendruomenėse

Kiekvieno kolektyvo išvyka su programa į rajono kultūros centrų, bendruomenių organizuojamus renginius.

4.

Sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai

Siekti supažindinti gyventojus su profesionaliąja fotografija

Surengtos profesionalios fotografijos parodos.

5.

Išlaikyti aktyvaus laisvalaikio praleidimo formų tęstinumą

1. Rengti dviračių žygius

2. Organizuoti šiaurietiško ėjimo išvykas

Surengti 2 dviračių žygiai, 3 šiaurietiško ėjimo išvykos.

 

 

 

 

VISOS UŽDUOTYS BUS ĮGYVENDINAMOS IŠ ĮSTAIGAI SKIRTŲ ASIGNAVIMŲ

 


 

 

 

Direktorė                                                                                                          Laima Virkutienė

Puslapis "Vadovų darbotvarkės" atnaujintas 2020-04-01