Veiklos sritys


 Darbas su meno mėgėjų saviveiklos kolektyvais

  •  Renginių organizavimas

  •  Valstybinių švenčių, tradicijų ir kalendorinių datų minėjimas

  •  Etninės kultūros puoselėjimas

  •  Koncertinė veikla

  •  Profesionalaus meno sklaida

  •  Kultūrinių paslaugų teikimas

 

KOLEKTYVAI

KAIMO KAPELA ,,KIKILIS“

Vadovas Aurelijus Barakauskis


Kolektyvas gyvuoja nuo pat kultūros centro įsikūrimo. Kolektyvas su savo programa ne tik pasirodo kultūros centro organizuojamose šventėse, bet ir atstovauja kultūros centrą rajoniniuose ir regioniniuose renginiuose, yra dalyvavęs ir renginiuose Latvijos Respublikoje. 

 

2015 metais kapela dalyvavo Viekšniuose Molio šventėje, Mažeikiuose ,,Bobų vasaroje“, Barstyčiuose kaimo kapelų šventėje, Lenkimuose kaimo kapelų šventėje, Slampės kapelų šventėje, Saldus tarptautiniame festivalyje ,,Saldie Varti“.

 

SENJORŲ ANSAMBLIS

,,LAIŽUVOS ŠIRDIS“

 

Kolektyve -9 nariai. Repertuare-liaudies dainos ir dainos iš A.Vienažindžio kūrybos.

,,Laižuvos širdis“ - dažna kultūros centro renginių dalyvė. Kolektyvas koncertuoja koncertuose, skirtuose valstybinėms datoms paminėti(vasario 16-toji, kovo 11-toji, gedulo ir vilties diena, liepos 6-toji), Joninėse, liaudiškos muzikos festivalyje ,,Oninės“, dainuojamosios poezijos popietėje A.Vienažindžiui prisiminti, 3-jose derliaus šventėse, Kultūros centro Padėkos vakare. Noriai dalyvauja ir Auksodės bei Purvėnų šventėse. 2015 metais vyko į ,,Petrines“ Tryškiuose.

 

VOKALINĖ-INSTRUMENTINĖ GRUPĖ ,,KADRAI“

Vadovas Aurelijus Barakauskis

 

Kolektyvas koncertuoja Kultūros centro rengiamuose koncertuose, atstovauja Kultūros centrą kituose rajono ir kitų rajonų kultūriniuose renginiuose.

 

MOTERŲ ANSAMBLIS

,,AUKSĖ“

                  Vadovas Andrius Dobrovolskis.

Kolektyvą sudaro penkios moterys.

Moterys koncertuoja ne tik kaime organizuojamuose

        kultūriniuose renginiuose, rajono renginiuose, bet ir vyksta į 

        kitų rajonų šventes.

        2016m. kolektyvas koncertavo Mažeikių miesto neįgaliųjų

        centre, taip pat vaikų ir senelių namuose.

        Vasaros metu kolektyvai buvo kviečiami į Joninių šventę

        Užlieknėje. Šiemet jau dainavo Šerkšnėnų kultūros namuose

        Vasario 16-tosios koncerte.

        Moterys klausytojams dovanoja ir seniai pamirštas dainas, ir

        naujausius estrados šlagerius.

 

SENJORŲ ANSAMBLIS

,,AUKSINĖ OBELIS“

Vadovai Andrius Dobrovolskis ir Aušra Šeškienė

 

            Kolektyvą sudaro 6 Auksodės kaimo moterys. Dažniausiai senjorės dainuoja, tačiau nevengia ir vaidinimų.

       Dainų repertuaras labai platus – nuo visai negirdėtų senovinių dainų iki šiuolaikinės estrados šlagerių. Kolektyvas koncertuoja koncertuose, skirtuose valstybinėms datoms paminėti(vasario 16-toji, liepos 6-toji), Joninėse, Auksodės vasaros šventėje, 3-jose derliaus šventėse, Kultūros centro Padėkos vakare.

       Nė viena kaimo šventė neįvyksta be „Auksinės obels“ pasirodymų- jei ne jų linksmos dainos džiugina ausis, tai įsikūnyti personažai papuošia šventę.

 

VAIKŲ STUDIJA

,,ŠYPSENA“

Vadovė Aušra Šeškienė


            Studijos auklėtiniai yra vaikai nuo 6 iki 18 metų.  Tikslas dirbant su šiais vaikais yra suteikti  teatrinės ir estetinės kompetencijos bei socialinės kultūrinės brandos pagrindus, padėti

jaunuoliams laisvai skleisti savo individualybę, tenkinti saviraiškos ir pažinimo poreikius.        

       Vaikų parengti vaidinimai puošia Kalėdinę šventę, Motinos dieną, Derliaus šventę.

 

JUMORO TRUPĖ ,,TARKOS“

Vadovė Laima Virkutienė

 

Kolektyvas gyvuoja nuo 2006 metų, jame-5 nariai. ,,Tarkų“ repertuare - komedijinio žanro kūriniai. Šmaikščiai suvaidinamos gyvenimiškos istorijos, parodijos neretai papuošia renginius.

Kolektyvas su programa dalyvavo Židikų kultūros centro, Bugenių bendruomenės šventėse.   


 

DUETAS

,,SVAJA“ 

Vadovas Aurelijus Barakauskis


            2015 metais susibūręs kolektyvą sudaro 5 narės. Kolektyvo repertuare- romansų stiliaus 

 dainos.

 Moterys su programa dalyvauja kultūros centro vakaronėse. 2015 metais koncertavo išvykose, romansų vakaruose –Skuodo rajone, Lenkimuose ir Telšių rajone, Buožėnuose.

 

VAIKŲ KOLEKTYVAS ,,DRUGELIS“

Vadovė Laima Virkutienė

 

Kolektyve - mišraus amžiaus vaikai. Su paruošta programa vaikai dalyvauja Purvėnų kultūros namų šventėse. Vaikai vaidina, skaito eiles, dainuoja. Sudarytos sąlygos žaisti stalo tenisą.

 

PURVĖNŲ MOTERŲ KLUBAS

Vadovė Laima Virkutienė

 

Klube-9 moterys. Veiklos pobūdis: edukaciniai užsiėmimai, švietėjiška veikla.kulinarija.

LAIŽUVOS MOTERŲ KLUBAS

Vadovė laima Virkutienė

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRO

KOLEKTYVŲ REPETICIJŲ GRAFIKAS

KOLEKTYVAS

SAVAITĖS DIENA

LAIKAS

KOLETYVO VADOVAS

 

,,Kikilis“

 

Antradienis

18 - 20 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

18 - 20 val.

,,Laižuvos širdis“

Antradienis

17 - 18 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

17 - 18 val.

,,Ausė“

Pirmadienis

10 - 11 val.

 

Andrius Dobrovolskis

Trečiadienis

14 - 15 val.

,,Auksinė obelis“

 

 

Pirmadienis

10 - 11 val.

 

Aušra Šeškienė

Trečiadienis

10 - 11 val.

Pirmadienis

Trečiadienis

11 - 12 val.

11 - 12 val.

 

Andrius Dobrovolskis

Merginų duetas

,,2 Karolinos“

Trečiadienis

 

17 - 18 val.

Aurelijus Barakauskis

Romansų ansamblis ,,Svaja“

Antradienis

15.30 -17 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

15.30 - 17 val.

Jumoro trupė ,,Tarkos“

Pirmadienis

16  - 18 val.

 

Laima Virkutienė

Trečiadienis

12 - 14 val.

 

Vaikų studija ,,Šypsena“

Trečiadienis

Penktadienis

13.15 - 15 val.

13.15 - 16 val.

 

Aušra šeškienė

Vaikų kolektyvas ,,Drugelis“

Penktadienis

 

15 - 17 val.

 

Laima Virkutienė

 

 

Moterų klubas

 

Trečiadienis

 

14 - 17 val.

 

Laima Virkutienė

 

Vokalinė-instrumentinė grupė ,,Kadrai“

 

Pirmadienis

Trečiadienis

 

19 - 21 val.

19 - 21 val.

 

 

Aurelijus Barakauskis 


 

                                                               PATVIRTINTA

                                                                                    Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro

 

                                                                                      2017-04-19 direktorės įsakymu Nr. V- 8

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

 

2017-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

      I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
  2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-32, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2017 m. kovo 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-383 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos plano tikslai:

            3.1  tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

            3.2  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną; 

3.3  kurti menines programas;

            3.4  plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą;

            3.5  rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

 

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:

4.1.       sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

4.2.       organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

4.3.       organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

4.4.       rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

4.5.       kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

4.6.       sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

4.7.       tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.8.       kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

 

III.PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai


Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti asignavimai Eur.

Pavadinimas, mato vnt.

reikšmė

04  programa. Kultūros ir sporto plėtros programa

04-01-02-02

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

Direktorius

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų sk.

9

65500

Darbuotojų kvalifikacijos ir bendrosios kompetencijos augimas.

Direktorius, vyr. buhalteris

Keliama kvalifikacija, darbuotojų skaičius vnt.

 

300

 

 

Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Kitos paslaugos

 

               Kitos prekės

 

 800

900

Atsiskaitymas už komunalines, ryšių paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

1

3

    500

3200

Profesionalių ir kitų gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Suorganizuotų profesionalų ir kt. gastraliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių vnt.

5

0,00

Kultūros centro gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Puslapis "Veiklos sritys" atnaujintas 2019-01-31