Veiklos sritys


  •  Darbas su meno mėgėjų saviveiklos kolektyvais

  •  Renginių organizavimas

  •  Valstybinių švenčių, tradicijų ir kalendorinių datų minėjimas

  •  Etninės kultūros puoselėjimas

  •  Koncertinė veikla

  •  Profesionalaus meno sklaida

  •  Kultūrinių paslaugų teikimas

 

KOLEKTYVAI

  KAIMO KAPELA ,,KIKILIS“

Vadovas Aurelijus Barakauskis


Kolektyvas gyvuoja nuo pat kultūros centro įsikūrimo. Kolektyvas su savo programa ne tik pasirodo kultūros centro organizuojamose šventėse, bet ir atstovauja kultūros centrą rajoniniuose ir regioniniuose renginiuose, yra dalyvavęs ir renginiuose Latvijos Respublikoje. 

 

2015 metais kapela dalyvavo Viekšniuose Molio šventėje, Mažeikiuose ,,Bobų vasaroje“, Barstyčiuose kaimo kapelų šventėje, Lenkimuose kaimo kapelų šventėje, Slampės kapelų šventėje, Saldus tarptautiniame festivalyje ,,Saldie Varti“.

 

SENJORŲ ANSAMBLIS

,,LAIŽUVOS ŠIRDIS“

 

Kolektyve -9 nariai. Repertuare-liaudies dainos ir dainos iš A.Vienažindžio kūrybos.

,,Laižuvos širdis“ - dažna kultūros centro renginių dalyvė. Kolektyvas koncertuoja koncertuose, skirtuose valstybinėms datoms paminėti(vasario 16-toji, kovo 11-toji, gedulo ir vilties diena, liepos 6-toji), Joninėse, liaudiškos muzikos festivalyje ,,Oninės“, dainuojamosios poezijos popietėje A.Vienažindžiui prisiminti, 3-jose derliaus šventėse, Kultūros centro Padėkos vakare. Noriai dalyvauja ir Auksodės bei Purvėnų šventėse. 2015 metais vyko į ,,Petrines“ Tryškiuose.

 

MERGINŲ DUETAS ,,2 KAROLINOS“

Vadovas Aurelijus Barakauskis

 

Merginos dalyvauja Kultūros centro koncertuose ir kituose renginiuose.

 

VOKALINĖ-INSTRUMENTINĖ GRUPĖ ,,KADRAI“

Vadovas Aurelijus Barakauskis

 

Kolektyvas koncertuoja Kultūros centro rengiamuose koncertuose, atstovauja Kultūros centrą kituose rajono ir kitų rajonų kultūriniuose renginiuose.

 

MOTERŲ ANSAMBLIS

,,AUKSĖ“

                  Vadovas Andrius Dobrovolskis.

Kolektyvą sudaro penkios moterys.

Moterys koncertuoja ne tik kaime organizuojamuose

        kultūriniuose renginiuose, rajono renginiuose, bet ir vyksta į 

        kitų rajonų šventes.

        2016m. kolektyvas koncertavo Mažeikių miesto neįgaliųjų

        centre, taip pat vaikų ir senelių namuose.

        Vasaros metu kolektyvai buvo kviečiami į Joninių šventę

        Užlieknėje. Šiemet jau dainavo Šerkšnėnų kultūros namuose

        Vasario 16-tosios koncerte.

        Moterys klausytojams dovanoja ir seniai pamirštas dainas, ir

        naujausius estrados šlagerius.

 

SENJORŲ ANSAMBLIS

,,AUKSINĖ OBELIS“

Vadovai Andrius Dobrovolskis ir Aušra Šeškienė

 

            Kolektyvą sudaro 6 Auksodės kaimo moterys. Dažniausiai senjorės dainuoja, tačiau nevengia ir vaidinimų.

       Dainų repertuaras labai platus – nuo visai negirdėtų senovinių dainų iki šiuolaikinės estrados šlagerių. Kolektyvas koncertuoja koncertuose, skirtuose valstybinėms datoms paminėti(vasario 16-toji, liepos 6-toji), Joninėse, Auksodės vasaros šventėje, 3-jose derliaus šventėse, Kultūros centro Padėkos vakare.

       Nė viena kaimo šventė neįvyksta be „Auksinės obels“ pasirodymų- jei ne jų linksmos dainos džiugina ausis, tai įsikūnyti personažai papuošia šventę.

 

VAIKŲ STUDIJA

,,ŠYPSENA“

Vadovė Aušra Šeškienė


            Studijos auklėtiniai yra vaikai nuo 6 iki 18 metų.  Tikslas dirbant su šiais vaikais yra suteikti  teatrinės ir estetinės kompetencijos bei socialinės kultūrinės brandos pagrindus, padėti

jaunuoliams laisvai skleisti savo individualybę, tenkinti saviraiškos ir pažinimo poreikius.        

       Vaikų parengti vaidinimai puošia Kalėdinę šventę, Motinos dieną, Derliaus šventę.

 

JUMORO TRUPĖ ,,TARKOS“

Vadovė Laima Virkutienė

 

Kolektyvas gyvuoja nuo 2006 metų, jame-5 nariai. ,,Tarkų“ repertuare - komedijinio žanro kūriniai. Šmaikščiai suvaidinamos gyvenimiškos istorijos, parodijos neretai papuošia renginius.

Kolektyvas su programa dalyvavo Židikų kultūros centro, Bugenių bendruomenės šventėse.   


 

ROMANSŲ ANSAMBLIS

,,PURVĖNŲ ROMANSAI“ 

Vadovas Aurelijus Barakauskis


            2015 metais susibūręs kolektyvą sudaro 5 narės. Kolektyvo repertuare- romansų stiliaus 

 dainos.

 Moterys su programa dalyvauja kultūros centro vakaronėse. 2015 metais koncertavo išvykose, romansų vakaruose –Skuodo rajone, Lenkimuose ir Telšių rajone, Buožėnuose.

 

VAIKŲ KOLEKTYVAS ,,DRUGELIS“

Vadovė Laima Virkutienė

 

Kolektyve - mišraus amžiaus vaikai. Su paruošta programa vaikai dalyvauja Purvėnų kultūros namų šventėse. Vaikai vaidina, skaito eiles, dainuoja. Sudarytos sąlygos žaisti stalo tenisą.

 

MOTERŲ KLUBAS

Vadovė Laima Virkutienė

 

Klube-9 moterys. Veiklos pobūdis: edukaciniai užsiėmimai, švietėjiška veikla.kulinarija.

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRO

KOLEKTYVŲ REPETICIJŲ GRAFIKAS

KOLEKTYVAS

SAVAITĖS DIENA

LAIKAS

KOLETYVO VADOVAS

 

,,Kikilis“

 

Antradienis

18 - 20 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

18 - 20 val.

,,Laižuvos širdis“

Antradienis

17 - 18 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

17 - 18 val.

,,Ausė“

Pirmadienis

10 - 11 val.

 

Andrius Dobrovolskis

Trečiadienis

14 - 15 val.

,,Auksinė obelis“

 

 

Pirmadienis

10 - 11 val.

 

Aušra Šeškienė

Trečiadienis

10 - 11 val.

Pirmadienis

Trečiadienis

11 - 12 val.

11 - 12 val.

 

Andrius Dobrovolskis

Merginų duetas

,,2 Karolinos“

Trečiadienis

 

17 - 18 val.

Aurelijus Barakauskis

Romansų ansamblis ,,Svaja“

Antradienis

15.30 -17 val.

 

Aurelijus Barakauskis

Ketvirtadienis

15.30 - 17 val.

Jumoro trupė ,,Tarkos“

Pirmadienis

16  - 18 val.

 

Laima Virkutienė

Trečiadienis

12 - 14 val.

 

Vaikų studija ,,Šypsena“

Trečiadienis

Penktadienis

13.15 - 15 val.

13.15 - 16 val.

 

Aušra šeškienė

Vaikų kolektyvas ,,Drugelis“

Penktadienis

 

15 - 17 val.

 

Laima Virkutienė

 

 

Moterų klubas

 

Trečiadienis

 

14 - 17 val.

 

Laima Virkutienė

 

Vokalinė-instrumentinė grupė ,,Kadrai“

 

Pirmadienis

Trečiadienis

 

19 - 21 val.

19 - 21 val.

 

 

Aurelijus Barakauskis                                                                                                                                    PATVIRTINTA

                                                                                            Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro

                                                                                               2016-05-12 direktoriaus įsakymu Nr.V- 1

 

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS 

2016-ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                        I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
  2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-34 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2016 m. kovo 16 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-427 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

3. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos plano tikslai:

            3.1  tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

            3.2  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

            3.3  kurti menines programas;

            3.4  plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą;

            3.5  rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

 

4. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:

4.1.       sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

4.2.       organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

4.3.       organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

4.4.       rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

4.5.       kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

4.6.       sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

4.7.       tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.8.       kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

 

III.PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai


Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti asignavimai Eur.

Pavadinimas,mato vnt.

reikšmė

04  programa.Kultūros ir sporto plėtros programa

04-01-02-02

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

Direktorius

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų sk.

9

57000

Darbuotojų kvalifikacijos ir bendrosios kompetencijos augimas.

Direktorius, vyr. buhalteris

Keliama kvalifikacija, darbuotojų skaičius vnt.

 

0,00

 

 

Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Kitos paslaugos

 

               Kitos prekės

 

 200

2900

Atsiskaitymas už komunalines, ryšių paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

1

3

900

3500

Profesionalių ir kitų gastroliuojančių kolektyvų koncertų,spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Suorganizuotų profesionalų ir kt. gastraliuojančių kolektyvų koncertų,spektaklių vnt.

5

0,00

Kultūros centro gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai

Siūlomų naudotis teikiamų paslaugų skaičius, vnt.

6

0,00

Fesivalių, renginių, parodų, minėjimų, koncertų organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Laižuvos  kultūros centro parengtų renginių skaičius vnt.

49

0,00

Projektų rengimas

Direktorius

Laižuvos kultūros centro parengtų projektų skaičius

3

1175

Edukacinių užsiėmimų, mokymų organizavimas

Direktorius,kultūrinės veiklos organizatorius

Suorganizuotų edukacinių užsiėmimų, mokymų dalis nuo visų renginių skaičius proc.

6

0,00

               

 

                                                  IV. LĖŠOS PLANUI ĮGYVENDINTI

Finansavimo šaltiniai

 

Skirti asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur

Iš viso

Išlaidoms

Turtui įsigyti

Iš viso

Iš jų darbo užmokesčiui

Savivaldybės biudžetas, iš jo:

 

 

 

 

5 (SFA)

65500

65500

57000

0,00

5 (SP)

400

400

0,00

0,00

Iš  viso

65900

65900

57000

0,00

Kiti šaltiniai, iš jo:

 

 

 

 

Iš  viso

0,00

0,00

0,00

0,00


V.PLANUOJAMI REZULTATAI

5. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos planas  padės įgyvendinti Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginį veiklos planą ir vykdyti įstaigos tikslus ir uždavinius. Bus užtikrintas Savivaldybei priklausančio turto valdymas.

Bus sudarytos sąlygos kultūrinei ir meninei veiklai organizuoti, populiarinamos senosios kultūros tradicijos, papročiai, laiduojamas etninės kultūros prieinamumas. Mėgėjų meno kolektyvai dalyvaus vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose projektuose. Kultūros centro vykdoma veikla sudarys sąlygas profesionalaus meno sklaidai, tenkins sociokultūrinius bendruomenės poreikius, padės rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu.

 

        Direktorė                                                                                             Laima Virkutienė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

________________________

 

                                                                            PATVIRTINTA

                                                                            Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centro direktorės

                                                                            2017 m. kovo 29 d. įsakymu Nr.V- 7

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

2016-ųjų METŲ VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA 

  1.                 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

             Mažeikių rajono Laižuvos kultūros centras kultūrinę veiklą vykdo Laižuvos ir Mažeikių apylinkės seniūnijos teritorijoje. Bendradarbiauja su šių seniūnijų bendruomenėmis. Renginiai vyksta kultūros centrui priklausančiose vidaus patalpose Laižuvoje, Auksūdyje, Purvėnuose ir lauko estradose.

           Įstaigoje 2016 metais patvirtini 9 etatai, dirbo 11 darbuotojų. Kultūros centro įvairius kolektyvus lankė apie 70 dalyvių. Kolektyvai su paruoštomis programomis dalyvavo vietiniuose renginiuose ir vyko svetur. 2016 metais veikė 11 meno mėgėjų kolektyvų, studijų bei būrelių.

          Einamaisiais metais iš sutaupytų lėšų įsigyta dalis įgarsinimo aparatūros, sceninės užuolaidos.

          2016 metais organizuoti renginiai, skirti puoselėti etninę kultūrą, tautines tradicijas, plėtoti mėgėjų meną. Suorganizuotas 71 kultūrinis-pramoginis renginys mišriai auditorijai. Dalis renginių vyko bendradarbiaujant su vietos bendruomenėmis.

          Gautas dalinis finansavimas projektams: Liaudiškos muzikos festivalis ,,Oninių polka“, vasaros šventėms ,,Auksa vobuolelė“, ,,Tėveliai čia gyveno ir aš čia gyvenu“, kalėdinių renginių organizavimui. Įgyvendinta Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa. 

  1. II. APIBENDRINIMAS, IŠVADOS, PRIEMONIŲ SIŪLYMAI DĖL VEIKLOS                     TOBULINIMO  

      2016 metais organizuoti renginiai skirti tenkinti visuomenės kultūrinius poreikius. Buvo puo- selėjama etninė kultūra, mėgėjų menas, pramoginė veikla. Buvo rūpinamasi tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

     Savarankiškoms funkcijoms palaikyti 2016 metais gauta 70629 Eur asignavimų. Projektinės lėšos iš Savivaldybės administracijos sudarė 2675 Eur. Aplinkos apsaugos programos įgyvendinimui gauta 1,0 tūkst. Eur.

Bendradarbiavimas su vietos bendruomenėmis, seniūnija, jų finansinė ir ūkinė pagalba suteikia didesnes galimybes įgyvendinant kultūrinius projektus. 2016 metais buvo išspręsta elektros tiekimo problema Laižuvos poilsiavietėje, kur vyksta liaudiškos muzikos festivalis ,,Oninių polka“. Tai teigiamai atsiliepė šventės įgarsinimui.

            Didelio susidomėjimo susilaukė pirmą kartą organizuotas renginys-,,Vestuvinių muzikantų fiesta“, profesionalių atlikėjų koncertai. Siekiant įgyvendinti išsikeltus tikslus susidurta su problemomis: įgarsinimo aparatūros trūkumas, silpna techninė bazė.

Sudarant 2017 metų veiklos planą orientuojamasi į didesnį vietos gyventojų pritraukimą į renginius, ieškant naujų veiklos formų. Bus siekiama užtikrinti esamų meno kolektyvų kokybišką veiklos organizavimą bei inicijuoti naujų būrelių kūrimąsi, atsižvelgiant į gyventojų poreikius. Taip pat numatoma plėsti kultūrinį bendradarbiavimą su kitų rajonų Kultūros centrais ir jų kolektyvais. 

  1. III. PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO VYKDYMAS

 

Prie-mo-nės

kod-as 

Priemonės pavadini-mas 

Veiklos pavadinimas 

Priemonės

atsakingi  vykdytojai 

Asignavimai 2016-tiesiems metams, Eur

Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

 

Nukrypimų nuo plano paaiškinimai, priežastys,

dėl kurių planuotos reikšmės, nepasiektos

Finansavimo šaltinis

Patvirtintas planas 

Panaudotos lėšos (kasinės) 

Įgyvendinimas, procentais

pavadinimas, mato vnt.

planuota reikšmė

faktinė reikšmė

Mažeikių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano

 

atitinkamos programos kodas ir pavadinimas

 

04 programa. Kultūros veiklos ir sporto veiklos programa

04010202

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

 

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

5(SFA)

45902

45902

100

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų skaičius

9

9

 

04010202

 

 

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

 

 

Kultūros centro veiklos programos kitos lėšos (ryšiai, komunalinės paslaugos, kitos paslaugos)

Direktorė Laima Virkutienė,  vyresn.buhalterė Laimutė Rimkienė

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

23747

 

 

 

 

 

21982

 

 

 

 

 

98

 

 

 

 

 

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

 

 

1

 

 

3

 

 

1

 

 

3

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

04010202

 

 

 

 

 

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

 

 

 

Programai įgyvendinti reikalingos materialinės bazės atnaujinimas (turto įsigijimas)

 

Direktorė Laima Virkutienė

 

 

 

 

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

980

 

 

 

 

 

980

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

Įsigyta priemonė

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

0402

0202

 

 

 

 

 

Renginių kultūros įstaigose organizavimas

 

 

 

Projektų ir Kalėdinių renginių organizavimas

 

 

 

 

Direktorė Laima Virkutienė,

kultūrinės veiklos organizatorė Aušra Šeškienė

 

 

5 (SFA)

 

 

 

 

 

 

2675

 

 

 

 

 

 

267

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

Žiūrovų skaičius

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

900

 

 

 

 

 

 

Įvykdyta pagal planą

 

 

 

 

 

 

06 programa. Socialinės paramos įgyvendinimo programa

 

06010201

Bendri darbo reikalai, darbo politikos formavimas

Viešųjų darbų programos vykdymas

Direktorė Laima Virkutienė, vyresn. buhalterė Laimutė Rimkienė

D

3063

3063

100

 

3

3

Įvykdyta pagal planą

                                         

 

 

08 programa. Aplinkos apsaugos ir sveikatos programa

 

0801

0101

Aplinkos kokybės gerinimas

Želdynų tvarkymas ir želdinių prie-žiūros priemonių įsigijimas

Direktorė Laima Virkutienė

5 (SP-APL)

1000

1000

100

Įsigytos aplinkos tvarkymo priemonės, želdiniai

6

6

Įvykdyta pagal planą

 

 

                   Direktorė                                                                                   Laima Virkutienė                                                                                                                                                                                                                                  

__________________________________

PATVIRTINTA

                                                                                              Mažeikių rajono Laižuvos kultūros

                                                                                              centro

                                                   2017-04-19 direktorės įsakymu Nr. V- 8

 

 

 

MAŽEIKIŲ RAJONO LAIŽUVOS KULTŪROS CENTRAS

(Savivaldybės  administracijos,seniūnijos,biudžetinės įstaigos pavadinimas)

 

2017-ųjų METŲ VEIKLOS PLANAS

                                                     I. BENDROSIOS NUOSTATOS

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos planas nustato tikslus, uždavinius, priemonių įgyvendinimo planą, už priemonių įgyvendinimą atsakingus vykdytojus, vertinimo kriterijus, lėšas planui įgyvendinti ir planuojamus rezultatus.
  2. Metinis veiklos planas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymu, kitų Lietuvos Respublikos norminių aktų nuostatomis, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 26 d. sprendimu Nr. T1-219 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės ilgalaikiu strateginiu plėtros planu 2014–2020 m., 2016 m. vasario 19 d. sprendimu Nr. T1-37 patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės strateginio planavimo tvarkos aprašu, 2015 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T1-349, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2016–2018-ųjų metų strateginiu veiklos planu ir 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T1-32, patvirtintu Mažeikių rajono savivaldybės 2017 metų biudžetu bei atsižvelgiant į 2017 m. kovo 6 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą Nr. A1-383 „Dėl Mažeikių rajono savivaldybės metinio veiklos plano formos ir rengimo grafiko patvirtinimo“.

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2017-ųjų metų veiklos plano tikslai:

            3.1  tenkinti gyventojų kultūrinius poreikius;

            3.2  puoselėti etninę kultūrą, mėgėjų meną;

            3.3  kurti menines programas;

            3.4  plėtoti edukacinę, pramoginę veiklą;

            3.5  rūpintis tautinių tradicijų išsaugojimu ir profesionalaus meno sklaida.

 

  1. Mažeikių rajono savivaldybės Laižuvos kultūros centro 2016-ųjų metų veiklos plano uždaviniai:

4.1.       sudaryti sąlygas etninės kultūros sklaidai, populiarinti senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoti etninės kultūros perimamumą;

4.2.       organizuoti mėgėjų meno kolektyvų veiklą, rūpintis jų dalyvavimu vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose;

4.3.       organizuoti pramoginius, edukacinius ir kitus renginius;

4.4.       rūpintis vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu;

4.5.       kurti ir įprasminti šiuolaikines modernias meno veiklos formas;

4.6.       sudaryti sąlygas profesionalaus meno sklaidai;

4.7.       tenkinti sociokultūrinius bendruomenės poreikius;

4.8.       kurti ir įgyvendinti meninio ugdymo programas.

 

 

 

 

III.PRIEMONIŲ ĮGYVENDIMIMAS

Priemonės kodas

Priemonės pavadinimas

Veiklos pavadinimas

Atsakingi vykdytojai


Indėlio ir proceso vertinimo kriterijai

Skirti asignavimai Eur.

Pavadinimas, mato vnt.

reikšmė

04  programa. Kultūros ir sporto plėtros programa

04-01-02-02

Įstaigų išlaikymas ir darbuotojų samda

Kultūros centro veiklos užtikrinimas

Direktorius

Užtikrinama veikla ir darbuotojų etatų sk.

9

65500

Darbuotojų kvalifikacijos ir bendrosios kompetencijos augimas.

Direktorius, vyr. buhalteris

Keliama kvalifikacija, darbuotojų skaičius vnt.

 

300

 

 

Atsiskaitymas tiekėjams už prekes, atliktas paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Kitos paslaugos

 

               Kitos prekės

 

 800

900

Atsiskaitymas už komunalines, ryšių paslaugas

Direktorius, vyr. buhalteris

Naudojimų telefonų skaičius, vnt. Elektros, šalto vandens paslaugų skaičius, šildymas vnt.

1

3

    500

3200

Profesionalių ir kitų gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas

Direktorius, kultūrinės veiklos organizatoriai, meno vadovai

Suorganizuotų profesionalų ir kt. gastraliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių vnt.

5

0,00

Kultūros centro gastroliuojančių kolektyvų koncertų, spektaklių organizavimas